Privacy Policy

ПОЛИТИКА НА GoForth ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Предмет

С настоящата Политика на GoForth за обработване на лични данни (Политика/та за поверителност) бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на нашия уебсайт goforth.eu (Уебсайт/ът) и как я използваме. Политиката за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от GoForth на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

 1. Информация за администратора на лични данни

ГоуФорт Консултинг ООД, наричан по-долу за краткост GoForth и/или Администратора, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205849116, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Иван Йончев 3, Тел: 0882255686; e-mail: office@goforth.eu

 1. Данни, които обработваме

В случай, че желаете да се свържете с нас чрез формата, публикувана на нашия Уебсайт и да използвате предлаганите чрез него продукти и услуги е необходимо да предоставите някои лични данни, като име(на) и имейл адрес (и евентуално телефон). Събраната информация се обработва от GoForth единствено с цел да осъществяване на контакт и комуникация с Вас, в качеството Ви на наш клиент, включително за договаряне и предоставяне на продуктите и услугите, които сте поискали.

Не се изисква от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.  Можете да разглеждате страниците на Уебсайта свободно, без да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно GoForth не носи отговорност за нея.

 1. Цели при обработка на данните

С оглед наш легитимен интерес:

Ние използваме събраната информация за осъществяване на комуникация с нашите клиенти, за да осигурим необходимото цялостно обслужване на конкретния клиент; за управление и изпълнение на Ваши заявки за продукти и услуги, за изготвяне на предложения и сключване на договори за предоставяне на продукти и услуги от нас, за събиране на дължими суми за ползваните продукти и услуги; осигуряване на техническото обслужване на сайта ни; изпращане на куриерски пратки във връзка с заявени от Вас информация, продукти и услуги; за да оценим Ваша заявка за предоставяне на продукти и услуги; уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения; изготвяне на агрегирана статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти и др.; за анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас; за установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги; за да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да Ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви; проучваме и анализираме клиентско потребление на нашия Уебсайт, на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

 1. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните

5.1. GoForth обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (Регламента) и Закона за защита на личните данни, самостоятелно или чрез трети лица, обработващи личните данни. В случай, че GoForth ползва трети лица, които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване на личните Ви данни, а GoForth остава изцяло отговорно за тяхната защита.

5.2. Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

5.2.1. Лица обработващи данните по възлагане, от страна на GoForth в т.ч.:

а) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на компанията;

б) компании, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

в) компании, които осигуряват поддръжка на документалния ни архив.

5.2.2. Лица, обработващи данните от свое име

а) Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство, като Комисията за защита на личните данни, Министерство на вътрешните работи, съдилищата в Република България, органите на следствие и прокуратурата и други органи, отговорни за осигуряване на обществения ред и разследване и разкриване на престъпления, както и за спазване на регулаторните правила на дейността на GoForth.

 1. Изтриване на данните

6.1. По правило, изтриваме вашите лични данни, след максимален срок на съхранение от 60 дни.

6.2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти и др.

Компанията е установила ред за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които за опазване и обезпечаване сигурността на данните.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 1. Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

Не използваме автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите данни.

 1. Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

9.1. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация, дали и до каква степен обработваме личните данни.

9.2. Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

9.3. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

9.4. Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка, дали са законни основанията на администратора.

9.5. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

9.6. Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

9.7. Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България, компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

 1. Кампании, игри и промоции

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да участвате, както и препратки към такива инициативи (например във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случаите, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.

 1. Компетентни органи за защита на личните данни:

За жалба имате право да сезирате Комисия за защита на личните данни, (София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg) в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му  При отказ за достъп до лични данни или корекция на същите, имате право да се обърнете към комисията за съдействие при упражняване на правата.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. В случай, че заявлението се подава по пощата или писмено, без сверяване на документ за самоличност от представител на А1, то заявлението следва да е с нотариална заверка на подписа. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор, или други идентификационни данни на физическото лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

 1. Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на използването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта GoForth не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага нормативната уредба за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни “бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

“Бисквитки” на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter,  LinkedIn, уебсайтове на партньори на GoForth и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като GoForth няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на goforth.eu Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в Интернет относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 1. Актуалност и промени на Политика за поверителност

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност.

Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за поверителност, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за поверителност е актуализирана за последен път на 28.05.2022 г.